Ochrana osobních údajů

Hudba je vždy spojená se vzpomínkami. Vytváří atmosféru a je důležitou součástí retail marketingu. Jsme partnerem pro profesionální hudbu do prodejen a provozů.

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Milí zákazníci,
vzhledem k tomu, že jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů, naleznete v tomto dokumentu všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů, které zpracovává společnost Soundflower Publishing s.r.o., IČO:080 53 464, se sídlem Zavadilova 1296/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 312200 (dále jen „Prodávající“) jakožto správce osobních údajů, v souvislosti s provozem e-shopu Prodávajícího na webové stránce www.soundflowerpublishing.cz (dále jen „E-shop“), s uzavíráním kupních smluv mezi Prodávajícím a Vámi (dále jen „Kupující“) prostřednictvím E-shopu (dále jen „Kupní smlouva“) a s registrací Kupujících v rámci E-shopu. 
S jakýmikoliv otázkami či žádostmi týkajícími se ochrany soukromí a Vašich práv se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu: obchod@soundflowerpublishing.cz

1           JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME?

1.1        Uzavření plnění smlouvy  

Osobní údaje v první řadě zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít a následně plnit Kupní smlouvu. K tomu potřebujeme následující údaje Kupujícího – fyzické osoby:

1.1.1          Identifikační údaje Kupujícího (jméno, příjmení);

1.1.2          Kontaktní údaje Kupujícího (telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací, případně fakturační adresa);

1.1.3          v závislosti na způsobu platby číslo bankovního účtu a jiné platební údaje;

1.1.4          informace z komunikace s Vámi, informace o uzavření a plnění Kupní smlouvy. 

Bez výše uvedených údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít ani plnit. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Kupní smlouvy na žádost Kupujícího.

Založíte-li si na E-shopu uživatelský účet, uzavíráte s námi smlouvu o zřízení a vedené uživatelského účtu. Výše uvedené údaje pak zpracováváme i pro účely uzavření a plnění této smlouvy, tedy abychom Vám mohli uživatelský účet zřídit a dále vést. V rámci uživatelského účtu nad rámec výše uvedeného zpracováváme Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je sjednání a plnění smlouvy o registraci a vedení uživatelského účtu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Bez těchto údajů nemůže Prodávající smlouvu s Kupujícím plnit.

1.2        Ochrana oprávněných zájmů

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana našich oprávněných zájmů. Vždy však důsledně posuzujeme a dbáme, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Identifikace osob jednajících za Kupujícího – právnickou osobu: Jedná se typicky o členy statutárních orgánů, zaměstnance nebo jiné pověřené osoby, které nejsou smluvní stranou smlouvy s Prodávajícím, ale za Kupujícího smlouvu uzavírají, komunikují s Prodávajícím a jinak s Prodávajícím za Kupujícího jednají. Osobní údaje těchto osob potřebujeme, abychom mohli komunikovat a jednat s Kupujícím za účelem uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o registraci a vedení uživatelského účtu, jejího dalšího plnění, příp. uplatňování práv Kupujícího. U těchto osob zpracováváme zpravidla jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu, údaj o pracovní pozici či jiném vztahu ke Kupujícímu a údaje z komunikace s nimi.

Důkaz o souhlasu s obchodními podmínkami: V případě uzavírání smlouvy s Kupujícím elektronickými prostředky uchováváme data nezbytná k identifikaci Kupujícího coby smluvní strany, abychom měli k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření smlouvy a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.

Obrana a uplatňování právních nároků: Dále osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy.

V rámci ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme i data návštěvníků E-shopu pro účely analýzy jeho užívání a jeho dalšího zlepšování. Pro tyto účely sbíráme a dále zpracováváme data jako je IP adresa, datum a čas přístupu na E-shop, využívání jeho funkcí, informace o internetovém prohlížeči či používané zařízení či nastavení jazyka.

1.3        Plnění právních povinností

Často musíme osobní údaje dále zpracovávat, neboť je to nezbytné pro plnění našich povinností, které nám ukládá právní předpis. Typicky zpracováváme osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s naší povinností vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

1.4        Zasílání informací a novinek o našich výrobcích a službách

V případě Kupujících, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, nebo kteří se zaregistrovali do E-shopu a založili si uživatelský účet, nebo osob, které se samy přihlásily k odběru našich newsletterů a za tímto účelem nám sdělily svůj e-mail a/nebo telefon, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení).Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je v případě Kupujících, se kterými jsme uzavřeli Kupní smlouvu, nebo kteří mají uživatelský účet, oprávněný zájem Prodávajícího na informování o nejnovějších nabídkách Prodávajícího. 
Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení v případě osob, které se k odběru newsletteru se samy aktivně přihlásily, aniž bychom s nimi uzavřely smlouvu, jejich souhlas, který byl udělen právě přihlášením se k odběru obchodních sdělení. Podmínky souhlasu jsou k nalezení na www.soundflowerpublishing.cz
V případě, že od nás nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit. Možnost tak učinit je vždy uvedena v každém takovém zaslaném newsletteru, případně v rámci uživatelského účtu, nebo nás kdykoli, kontaktujte   na e-mailu uvedeném výše.

2           OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE DOSTÁVÁME A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

2.1        Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci E-shopu. Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:

2.1.1          3nicom websolutions s.r.o., č.p. 75, 586 03 Malý Beranov, IČ: 04203526, Spisová značka C 88763 vedena u Krajského soudu v Brně; poskytovatel IT služeb.

2.2        Osobní údaje mohou být předány též našim obchodním partnerům, kteří vystupují vzhledem k Vašim osobním údajům coby samostatní správci osobních údajů. Jedná se zejména o spolupracující dopravce, kteří jsou využíváni k doručování zboží a dále o provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím jsou v E-shopu umožněny online platby.

2.3        Osobní údaje mohou být taktéž předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění. 

2.4        Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU, není-li výše uvedeno jinak.

3           JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?  

3.1        Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3.2        Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně v rámci systému zajišťujícího chod E-shopu nebo systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.

3.3        Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Vás soukromý a osobní život.

4           JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? 

4.1        Smlouva s Kupujícím  

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy s Kupujícím zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané smlouvy (tj. po dobu nezbytnou ke splnění povinností plynoucí z Kupní smlouvy, resp. po dobu trvání Vaší registrace v E-shopu).  

I poté můžeme zpracovávat osobní údaje pro následující účely: 

4.2        Oprávněné zájmy 

Osobní údaje i po ukončení smlouvy s Kupujícím zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky Kupujících nebo třetích stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pokud nedojde k zahájení příslušného řízení, uchováváme tyto údaje po dobu 5 (pěti) let od ukončení smluvního vztahu s Kupujícím.

Informace o užívání E-shopu pro účely analýzy jeho užívání a jeho zlepšování zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů po dobu 2 let. 

4.3        Právní povinnosti

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovených těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

Údaje zpracovávané pro účely vyřizování reklamací uchováváme po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

4.4        Zasílání informací a novinek (obchodních sdělení)

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, a osobní údaje pro tyto účely zpracováváme, dokud se neodhlásíte postupem dle odst. 1.4. 

 

4.5        Delší zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.

5           JAKÁ MÁTE PRÁVA?  

5.1        Prvořadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

5.2        Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas s jejich zpracováním kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kontaktního e-mailu uvedeného výše, případně jinak, jak je uvedeno jinde v tomto dokumentu. V takovém případě nebudeme již dále Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávat.

U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

5.3        Vždy Vás budeme informovat o:

5.3.1          účelu zpracování osobních údajů;

5.3.2          osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

5.3.3          povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;

5.3.4          příjemci, případně kategoriích příjemců;

5.3.5          plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

5.3.6          veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

5.4        Mezi Vaše další práva patří:

5.4.1          požádat nás o vysvětlení;

5.4.2          požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut);

5.4.3          požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili; 

5.4.4          podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;

5.4.5          vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6           JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME? 

6.1        Vaše údaje chráníme, k čemuž slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky zabezpečení.

Chtěl bych zjistit víc, nebo vyzkoušet ?